Ks. Prof. dr hab. Marek Tatar
prezbiter diecezji radomskiej (wyśw. w 1989 r.)
prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, kierownik Katedry Mistyki Chrześcijańskiej w UKSW. 

Stypendysta Heythrop College University of London oraz w Oxford University St John’s College. Krajowy duszpasterz powołań przy Konferencji Episkopatu Polski, Konsultant Komisji ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. Autor wielu publikacji i wystąpień z zakresu duchowości chrześcijańskiej, w Polsce i poza jej granicami. Przestrzenie badawcze: duchowość chrześcijańska, mistyka, duchowość ontyczna, duchowość ekumeniczna.

Ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. UKSW

specjalizuje się w problematyce moralno-gospodarczej.
W swoich publikacjach bada kwestie fundamentów moralnych życia społecznego i gospodarczego w Biblii.

Jednym z ważniejszych kierunków badań jest analiza wpływu fundamentalnych zasad moralnych wielkich religii świata na gospodarowanie człowieka. Jego badania dotyczą także oceny GOW – knowledge economy w perspektywie teologii moralnej. Chodzi o znaczenie czynników moralnych w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, czy ocenie własności intelektualnej. Od 2021 r. prowadzi zajęcia w języku angielskim o następującej tematyce: Moral imperfections in the Old Testament, Old Testament Foundations of Christian Morality, New Testament Foundations of Christian Morality, Economy in perspective of four great religions.

Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW (ur. 1970), wyświęcony w Kołobrzegu (1995)

Jestem teologiem-katechetykim oraz psychologiem.
W swojej pracy naukowej zajmuję się katechezą młodzieży oraz katechezą dorosłych. Badam uwarunkowania towarzyszące stawaniu się dorosłym chrześcijaninem oraz poszukuję modeli pracy katechetycznej i katechetyczno-psychologicznej z dorosłymi. Mieszkam w Warszawie, gdzie pomagam w pracy duszpasterskiej w jednej z parafii.

Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW – kapłan diecezji pelplińskiej

pracownik naukowy Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie; dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii(2004) dr nauk teologicznych (2006), dr hab. teologii w zakresie teologii dogmatycznej (2014), prof. ucz. (2015). Autor pięciu monografii naukowych i ponad 100 artykułów naukowych.

Obszar badań: teologia dogmatyczna, twórczość ks. Franciszka Sawickiego, ekoteologia, teologia małych ojczyzn,  antropologia teologiczna i filozoficzna, twórczość Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, badania interdyscyplinarne w zakresie filozofii i teologii

Ks. dr hab.Tomasz Kopiczko, prof. UKSW
– prezbiter diecezji ełckiej

Absolwent Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, profesor w katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej na Wydziale Teologicznym UKSW oraz wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku; Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP; zainteresowania badawcze: współczesne rozumienie katechezy i Kościoła, ewangelizacja, komunikacja wiary.

Dr hab.Barbara Strzałkowska DSSH, prof. UKSW

kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW; wieloletni wykładowca i popularyzator Pisma Świętego w różnych miejscach w Polsce; w latach 2008-2013 sekretarz Stowarzyszenia Biblistów Polskich; autorka i redaktor naukowy książek biblijnych oraz artykułów naukowych; inicjator i kierownik kierunku Chrześcijańska turystyka religijna; ceniony przewodnik pielgrzymek po Ziemi Świętej i krajach biblijnych

ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

Specjalista w zakresie egzegezy Pisma Świętego oraz historii i literatury starożytnego Bliskiego Wschodu. Pracuje na UKSW w Warszawie, gdzie jest Kierownikiem Katedry Egzegezy Nowego Testamentu. Członek Polskiej Akademii Nauk. Studia specjalistyczne odbywał w UKSW w Warszawie, Pontificio Istituto Biblico w Rzymie i École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem w Jerozolimie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2009 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2015 r.  Prócz UKSW prowadzi również wykłady o tematyce biblijnej w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą (Anglia, Francja, Włochy, Niemcy, Litwa, Łotwa). Jest autorem kilkunastu książek naukowych oraz kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych. Przewodnik pielgrzymek po krajach biblijnych.