Studium Teologiczno-Katechetyczne

BLOK KATECHETYCZNO – DYDAKTYCZNY

 • Metody aktywizujące w katechezie: pantomima, teatr cieni, puzzle plakatowe, niedokończone zdania, słoneczko, karty edukacyjne – sigla biblijne, parafraza, metody na poznanie imion, taniec w pracy katechetycznej, „burza mózgów”, bibliodrama, metaplan, zdania niedokończone
 • Dynamika procesu nauczania-uczenia się oraz automatyzacja i komputeryzacja pracy dydaktycznej.
 • Pojęcie metod dydaktycznych i ich podstawowa klasyfikacja: metody słowne (akroamatyczna, erotematyczna, heureza, naturalne i sztuczne); klasyfikacja metod nauczania: metody oglądowe (oparte na obserwacji), metody oparte na posługiwaniu się słowem, metody oparte na działalności praktycznej uczniów, metody gier dydaktycznych; metody nauczania a główne rodzaje zadań dydaktycznych; kryteria doboru metod nauczania (wykład, referaty, dyskusje, rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne).
 • Konspekt katechezy
 • Zasady konstruowania scenariusza katechezy aktywizującej.

BLOK TEOLOGICZNY

 • Teologia moralna, teologia dogmatyczna oraz teologia fundamentalna
 • Rodzaje sumienia: sumienie szerokie, sumienie przytępione, sumienie faryzejskie, sumienie skrupulanckie, sumienie prawdziwe, sumienie fałszywe, sumienie pewne.
 • Traktaty teologiczne: Chrystologia, Mariologia, Eklezjologia, Trynitologia, Sakramentologia, Antropologia teologiczna, Łaska, Eschatologia.

BLOK BIBLIJNY

 • Czym jest Biblia? O czym mówi Biblia i po co ją napisano? Jaki był proces powstawania ksiąg biblijnych? W jaki sposób i w jakich językach napisano Biblię? W jaki sposób dotarł do nas tekst Pisma Św.? Podział ksiąg biblijnych. Prehistoria i historia biblijna. Dzieje Izraela. Królewska poezja i mądrość. Wołanie proroków. Pisma Nowego Testamentu. Cuda Starego i Nowego Testamentu. Nauczanie w przypowieściach. Początki Kościoła.

BLOK NOWA EWANGELIZACJA PRZEZ NOWE MEDIA

 • Ewangelizacja w epoce mass mediów, ewangelizacja na Facebooku i Twitterze, strony internetowe, wypowiedź blogowa jako sygnał preferencji aksjologicznych, portale i strony katolickie, prasa katolicka.

BLOK HISTORYCZNO – KULTURALNY

 • Historia Kościoła, Patrologia,
  Dziedzictwo kultury chrześcijańskiej: Sztuka, Archiwum, Biblioteka, Muzeum.

BLOK PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

 • Małe dziecko i jego rodzice.
 • Rozwój uczuć i kontaktów społecznych.
 • Przejawy religijności małego dziecka. Modlitwa małego dziecka.
 • Dziecko przedszkolne w rodzinie.
 • Wiek szkolny. Relacja dziecko-matka. Relacja dziecko-ojciec. Rola ojca i matki w wychowaniu religijno-moralnym.
 • Dojrzewanie biologiczne i społeczne. Dorastający i ich rodzice.
 • Samowychowanie – zadanie dla młodych i starszych dorosłych.
 • Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
 • Choroba i śmierć w rodzinie. Religijne znaczenie choroby. Umieranie. Pomoc rodzinie w wychodzeniu z żałoby. Jak powiedzieć dziecku o śmierci?

Studium Poradnictwa Rodzinnego

BLOK PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

 • Nowe formy pracy z rodziną i dzieckiem we współczesnym systemie wspierania rodziny.
 • Wybrane modele wsparcia społecznego dla rodzin w kryzysie. Rekomendacje dla działań pomocowych ukierunkowanych na rodziny migracyjne.
 • Wychowanie w rodzinie niepełnej.
 • Zjawisko sieroctwa społecznego dzieci jako cień wychowania we wspólczesnej rodzinie Dziecko zagubione w sieroctwie. Potrzeby psychiczne sierot społecznych.
 • Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
 • Rodzina adopcyjna wobec problemów społeczno – wychowawczych.
 • Filozoficzne założenia ideologii GENDER.
 • Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
 • Poczucie krzywdy i przebaczenie. Żal po stracie/śmierci bliskiej osoby.

BLOK TEOLOGICZNY

 • Sakramentalność małżeństwa. Miłość, wierność, nierozerwalność.
 • Biblijne aspekty małżeństwa i rodziny.
 • Argumenty biblijne w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”.
 • Parafialne duszpasterstwo małżeństw w świetle adhortacji „Familiaris consortio”.
 • Teologiczno – moralne aspekty odpowiedzialnego rodzilcielstwa.
 • Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II.
 • Teologiczny obraz ojcostwa w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • W poszukiwaniu sensu cierpienia. Refleksja biblijno – teologiczna.

BLOK HISTORYCZNO – KULTURALNY

 • Rodzina na przestrzeni wieków historii chrześcijaństwa.
 • Godność małzęństwa i rodziny w pismach chrześcijańskich I i II w.
 • Małżeństwo i rodzina w sztuce chrześcijańskiej.

BLOK ETYCZNY I BIOETYCZNY

 • Klonowanie, moralne granice eksperymentu medycznego, in vitro, opieka paliatywna i terminalna alternatywą eutanazji, kryterium śmierci mózgowej, etyka seksualna.

BLOK PORADNIANO – SOCJALNY

 • Dualny wymiar rodziny – grupa i instytucja społeczna. Struktura rodziny. Funkcje rodziny.
 • Pomoc zagubionej rodzinie. Rola poradni specjalistycznych.
 • Praca socjalna – procedury działań instytucjonalnych. Metody pracy socjalnej. Realizatorzy pracy socjalnej a instytucje społeczne. Świadczenia pracy socjalnej na poziomie instytucji.
 • Rodzina między zwątpieniem a nadzieją – analiza w aspekcie pracy socjalnej
 • Wsparcie rodziny – analiza w aspekcie pracy socjalnej. Ogólny zakres działań pracownika socjalnego na rzecz rodziny. Zadania pracownika socjalnego względem dzieci. Działalność pracownika socjalnego na rzecz osób starszych. Pracownik socjalny a dysfunkcyjność w rodzinie (bezrobocie i ubóstwo).
 • Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla wspólczesnej pracy socjalnej.
 • Co w skutecznym pomaganiu telefonicznym wydaje się najważniejsze?
 • Działania opiekuńczo – wspierające na rzecz osób starszych. Opieka długoterminowa. Opieka paliatywno – hospicyjna. Komunikacja z osobami u kresu życia. Nawiązanie relacji i budowanie zaufania. Znaczenie nadziei w opiece u kresu życia. Troska w ostatnich dniach i godzinach życia.

BLOK PRAWNO – KANONICZNY

 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego.
 • Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Kanoniczne przeszkody małżeńskie.
 • Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przyczyny orzekania nieważności małżeństwa.

·         Fazy procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małzeństwa: kan. 1504 – złożenie skargi powodowej, kan. 1505 – przyjęcie skargi powodowej, wydanie dekretu o ustalenie przedmiotu sporu, zeznania stron, zeznania świadków (kan. 1547. kan. 1549. kan. 1550 – § 1) opinia biegłego sądowego, publikacja akt, uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, głosy obrończe stron, wyrokowanie, apelacja. 

BLOK – INPR (dla chętnych)

 • Naprotechnologia jako metoda leczenia niepłodności.
 • Nauki o rodzinie w służbie rodziny i jej misji.
 • Rodzicielstwo i specyfika ludzkiej płodności.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo – naturalne planowanie rodziny – metody rozpoznawania płodności.
 • Metody rozpoznawania płodności – fakty i mity.
 • Metoda objawowo-termiczna wg prof. Roetzera – interpretacja kart obserwacji cykli typowych oraz cykli nietypowych.
 • Antykoncepcja z punktu widzenia medycznego i etycznego.

Miejsca prowadzenia zajęć