Regulamin

DOKUMENTY:

Osoby, które uczestniczą w Kursie Dokształcającym w zakresie Teologiczno-Katechetycznym są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów),
  • kserokopia dokumentu tożsamości

Świadectwo ukończenia kursu

Kurs kończy się uzyskaniem świadectwa wystawionym przez Uniwersytet

Wolni Słuchacze

Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Nie są wpisani na listę uczestników Kursu w systemie USOS i nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uniwersytetu o ukończeniu Kursu.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Polską Misję Katolicką zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym (czego proszę nie mylić z kursem kwalifikacyjnym jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersytecki).

Frekwencja

Uczestnicy Studium deklarują obecność na wykładach  organizowanych w wyznaczonych terminach

Uczestnictwo we Mszy św.

Integralną częścią każdego spotkania jest wspólna Eucharystia, która będzie poprzedzała zajęcia  zgodnie z planowanym harmonogramem spotkań.

Opłaty

Koszt Kursu jest zgodny z wysokością opłat uniwersyteckich. Dodatkowo przy każdym spotkaniu wszyscy uczestnicy wpłacają przy rejestracji 10 euro w ramach wydatków bieżących.

Pieniądze to nie wszystko…