Kim jesteśmy

Europejska Szkota Liderów Polonijnych jest projektem realizowanym przez Polską Misję Katolicką we Francji i Fundację Czyste Serca we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Prowadzimy Studium Katechetyczno-Teologiczne, którego celem jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłębienia wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła itp

Europejska Szkoła Liderów Polonijnych to także Studium o Poradnictwa Rodzinnego, które ma na celu przygotowanie doradców życia rodzinnego do specjalistycznego polonijnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin.

Chcemy nieść pomoc małżeństwom, rodzinom w budowaniu trwałych wspólnot życia i miłości oraz rozwiązywaniu problemów zgodnie z nauką Kościoła katolickiego a tym samym wzmocnić fundament, na którym Kościół stoi oraz wykształcić i uformować nauczycieli odpowiedzialnego rodzicielstwa i doradców życia rodzinnego, którzy będą przekazywać uzyskaną wiedzę i kompetencje służąc rodakom w poradniach rodzinnych w naszych ośrodkach duszpasterskich, podobnie jak to się odbywa w Polsce.