Studium w Dublinie

przy Kościele św. Audoen’a

14 High Str. DUBLIN 8,

tel. +353 (087) 239 3235

Ks. Dr Stanisław Hajkowski TChr.
Rektor kościoła św. Audoen’a w Dublinie,
Koorodynator Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii …

Urodzony: 3 czerwca, 1956 w Sokółce, diec. Białostocka.
Podstawowe i średnie wykształcenie otrzymałem w miejsc. Sokółka, Polska.

1975
wstąpiłem do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

1976-1982:
Studia w Wyższym Seminarium Teologicznym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

1982:
Święcenia kapłańskie w Towarzystwie Chrystusowym.

1982:
Nadanie stopnia magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1989:
Studia podyplomowe na University College of North Wales w Bangor, U. K.

1997:
Studia podyplomowe na Catholic University of America in Washington, D. C.

2003:
Przewód doktorski na Catholic University of America in Washington, D. C.

2010:
Obrona tez i nadanie stopnia doktora filozofii na Catholic University of America in Washington, D. C.

Rozprawa doktorska: The Cultural Transition and the Attitudes of Polish Immigrant Families Towards Divorce and Parental Authority in the United States, 1931- 1940.
(Zmiany kulturowe i stosunek polskich rodzin imigracyjnych do rozwodów i autorytetu rodziców w Stanach Zjednoczonych, 1931-1940.)

Stanowiska kościelne:

1982-1984:
wikariusz, Parafia Płoty, Polska

1984-1985:
wikariusz, Parafia Polska w Manchester, U. K.

1985-1986:
wikariusz, Parafia Polska w Bradford, U. K.

1986-1988:
wikariusz, Parafia Polska w London-Putney, U. K.

1989-1992:
duszpasterz odp., Parafia Polska w Penrhos i Północnej Walii, U. K.

1992-1995:
duszpasterz odp., Parafia Polska w Dunstable-Luton, U. K.

1995-2001:
proboszcz, Parafia Our Lady Queen of Poland, Silver Spring, archdiec. Washington, D. C., U.S.A.

2001-2007:
Ekonom prowincjalny, Prowincja Północno-Amerykańska Towarzystwa Chrystusowego, Detroit, MI i Lombard, IL, U.S.A.

2007- 2013:
wikariusz, Cathedral Parish of  Newry, diocese of Dromore i przełożony lokalny Towarzystwa Chrystusowego w Irlandii Północnej

Opiekun Studium

TERMINARZ SPOTKAŃ
Zajęcia odbywają się od godz. 9.00 do godz. 17.00 w każdą ostatnią sobotę miesiąca (z trzema wyjątkami trzech spotkań). Dokładny terminarz spotkań w roku 2020 jest następujący: 25 stycznia, 29 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 20 czerwca, 26 września, 24 października, 28 listopada, 12 grudnia.
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 9.00.
Uwaga! W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie ma wykładów.

DYPLOM
Kurs Animatora katechezy parafialnej kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WOLNI SŁUCHACZE
Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu. Do korzystania z niniejszego serwisu edukacyjnego konieczne jest zarejestrowania się w serwisie.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego nie należy mylić z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego, który jest udziałem osób zarejestrowanych przez system uniwersytecki.

WYKŁADOWCY
Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytetów: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

SERWIS DYDAKTYCZNY
Na potrzeby Kursu został stworzony serwis dydaktyczny www.pmkp.eu, w którym będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tu będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Serwis jest miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. W nim będzie się odbywała część wykładów.

Do serwisu dydaktycznego zapisać się należy wypełniając formularz rejestracyjny podczas pierwszego logowania.

INFORMACJE i ZAPISY
Duszpasterstwo Polskie w Irlandii
kościół St. Audoen’s, 14 High Str., Dublin 8
tel. +353 (087) 239 3235
lub drogą mailową – do w/w biura.

MIEJSCE  ZAJĘĆ
Wykłady będą miały miejsce w Dublinie przy kościele St. Audoen’s
(Adres: 14 High Str., Dublin D08 A3C2)

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby, które uczestniczą w Kursie Animatora Katechezy Parafialnej stają się jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów: wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).

TERMINARZ SPOTKAŃ
Zajęcia odbywają się od godz. 8.30 do godz. 14.30 w każdą ostatnią niedzielę miesiąca (z trzema wyjątkami trzech spotkań). Dokładny terminarz spotkań w roku 2020 jest następujący:  26 stycznia, 1 marca, 29 marca, 26 kwietnia, 31 maja, 21 czerwca, 27 września, 25 października, 29 listopada, 13 grudnia.
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 8.30.
Uwaga! W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie ma wykładów.

DYPLOM
Kurs Poradnictwa Rodzinnego kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

WOLNI SŁUCHACZE
Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu. Do korzystania z niniejszego serwisu edukacyjnego konieczne jest zarejestrowania się w serwisie.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego nie należy mylić z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego, który jest udziałem osób zarejestrowanych przez system uniwersytecki.

WYKŁADOWCY
Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytetów: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

SERWIS DYDAKTYCZNY
Na potrzeby Kursu został stworzony serwis dydaktyczny www.pmkp.eu, w którym będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tu będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Serwis jest miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. W nim będzie się odbywała część wykładów.

Do serwisu dydaktycznego zapisać się należy wypełniając formularz rejestracyjny podczas pierwszego logowania.

INFORMACJE i ZAPISY
Duszpasterstwo Polskie w Irlandii
kościół St. Audoen’s, 14 High Str., Dublin 8
tel. +353 (087) 239 3235
lub drogą mailową – do w/w biura.

MIEJSCE  ZAJĘĆ
Wykłady będą miały miejsce w Dublinie przy kościele St. Audoen’s
(Adres: 14 High Str., Dublin D08 A3C2)

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby, które uczestniczą w Kursie Poradnictwa Rodzinnego stają się jednocześnie studentami Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów: wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).